Bújj a bőrömbe!

 

A „Jó gyakorlat” megnevezése:                              „Bújj a bőrömbe!”

Az alkalmazási terület:

  • pedagógiai
  • módszertani

Tartalmi leírás:

A  jó gyakorlat céljai:

Az épekkel megismertetni a fogyatékkal élők élethelyzeteit, növelve ez által az empátiát, segítőkészséget és a társadalmi integrációt. Az egészséges diákok a saját bőrükön tapasztalhatják meg, hogy milyen egyéni szükségleteik vannak a különböző fogyatékkal élő társaiknak. Megtanulhatják, hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz, hogyan tudnak megfelelően segítséget nyújtani. Akik megértik a másság jelentését, elfogadóbbá és megértőbbé válnak a fogyatékkal élőkkel szemben.

Tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, eszközrendszere:

Gyermekközpontú pedagógiai eljárásokkal,/játékos tevékenységek során/ egyéni tapasztalatok útján történik az ismeretszerzés, amely gyakorlatba ágyazottan képességeket, készségeket és kompetenciákat fejleszt. A tanulót motiválttá teszi az érzelmi azonosulás. A „kalandtúra” feladatainak teljesítése mérhető, ezáltal értékelhető formatív és szummatív módon. /mérőlappal és szubjektív módszerrel: „véleményfa” működtetésével. Megvalósításának lehetséges formái: rendhagyó osztályfőnöki óra, projekt nap vagy projekt hét.

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazása:

A jó gyakorlat az egész személyiségre kiterjed, hatást gyakorol rá. Valamennyi kompetencia területet érintő hatásrendszerével segíti a kompetencia alapú oktatás megvalósulását. Kiemelten fejleszti a személyes, kommunikációs és szociális kompetenciákat (türelmesség, értő figyelem, empátia, tolerancia, segítőkészség, kommunikációs rugalmasság, építő egymásrautaltság).

Megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz. Az egészségesek gyakorolják a segítségnyújtást, a fogyatékosok a segítség elfogadását. Az egészségesek elfogadóbbá válnak, a fogyatékosok szocializációja magasabb szintűvé válik. Az épek saját egészsége felértékelődik, a fogyatékkal élők, amiben jók, megmutatják. Az egészségesek önismerete, önértékelése erősödik, a fogyatékosok önértékelése reálisabb és pozitívabb lesz.

A gyermekek, szülők egyenlő hozzáférése a minőségi neveléshez, oktatáshoz – sikeres együttnevelés:

A kalandtúránk célja az integráció elősegítése, az esélyegyenlőség megvalósítása. A nem speciális iskolák tanulói és pedagógusai megismerhetik, megtapasztalhatják sajátos nevelési igényű tanulóink képességeit, értékeit, elért eredményeit. Elsajátítják a szükséges módszertani eljárásokat és eszközrendszert.

Hatások, eredmények:

A jó gyakorlat megfelelő alkalmazásával az adaptáló intézményekben, a pedagógiai szemléletben megjelenik a sajátos nevelési igényű tanuló. Ezen tanulók integrációjára felkészültebbé válnak, az idegenkedést, a közönyt az elfogadás váltja fel. A pedagógusok megismerik a tanítás, tanulás során alkalmazott speciális módszereinket és eszközeinket, intézményük tanulói szociális kompetenciái fejlődnek. Adaptálható az épített környezet és az info-kommunikációs akadálymentesítés, amilyen a „Bújj a bőrömbe!” kalandtúránk helyszíne (az épület akadálymentesítése, piktogramok elhelyezése, Braille írás, indukciós hurok stb.). Kínáljuk a tapasztalatainkra épülő ismereteink átadását, a kalandtúra feladatainak részletes leírását és eszközlistáját.

Fázisok,  adaptációs munka tervezése:

Saját intézményünkben alkalmaztuk először a kalandtúrát osztályfőnöki óra keretében, valamint verébtáborban. Célunk az volt, hogy a különböző fogyatékkal élő tanulóink ismerjék meg egymás speciális szükségleteit,a segítségnyújtás lehetőségeit, hogy elfogadóbbá és toleránsabbá váljanak diáktársaikkal szemben. Majd megyei szintű pályaválasztási kiállításon általános és középiskolákkal ismertettük meg a programot. Ebből eredően meghívást kaptunk a város különböző általános iskoláiba. Egy üzletközpont akadálymentesített helyszínén, négy napon keresztül bárki részt vehetett a kalandtúránkon, a meghívott iskolák mellett.

 

Kinek ajánljuk:

  • szegregált és integrált intézmények
  • óvodák, általános iskolák, középiskolák
  • érdekvédelmi, civil szervezetek

Eredményesség:

Az iskolák nyitottabbá válnak az integrációra, növekszik az iskolákban a sajátos nevelési igényű tanulók létszáma. Megismertetjük iskolánk profilját, specialitásait. Módszertani segítséget nyújtunk a hozzánk forduló pedagógusoknak, szülőknek. Az akadálymentesítés fontosságára felhívjuk a figyelmet. Az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósítását képezzük le.

A program sikeressége mérhető az érdeklődők számával, az iskolánk beiskolázási mutatóinak emelkedésével, honlapunk látogatói számának növekedésével. Szubjektív módon, személyiségformáló hatása révén, bemeneti és kimeneti kompetenciaméréssel (szituációs gyakorlatokkal, játékokkal). A bemeneti mérések évfolyamoktól függetlenül, a „jó gyakorlatok” megismerését előtt, a kimeneti mérések a gyakorlatok elvégzése után történik. A visszacsatolás a kimeneti mérést követően csoportos megbeszélés keretében, mentálhigiénikus jelenlétében zajlik.

Humán-erőforrás igény:

  • gyógypedagógus
  • gyógytornász
  • fejlesztő pedagógus vagy inkluzív nevelés tanára
  • bármely szakos tanár
  • gyógypedagógiai asszisztens.