„Harmónia” Zenei Tehetséggondozó műhely

A „Jó gyakorlat” megnevezése:              „Harmónia” Zenei Tehetséggondozó műhely

Az alkalmazási terület:

  • pedagógiai
  • módszertani

Tartalmi leírás:

A  jó gyakorlat céljai:

A Ridens Szakiskola, Speciális Szakközépiskola és Kollégiumban néhány éve folyik az ének-zene órán kívüli zenei képzés szakkör, tehetséggondozás, énekkar formájában. Mindezek a foglalkozások a Harmónia zenei tehetséggondozó műhely keretein belül valósulnak meg, melynek célja a fogyatékkal élő tanulók zenei nevelése.

A kezdeti sikerek megerősítették bennünk azt az elhatározást, hogy a tehetséges tanulóknak lehetőséget adunk a bennük rejlő zenei képességük fejlesztésére. E célok megvalósításához dolgoztunk ki egy projektet az egyéni (furulya, zongora, szintetizátor, ének) és csoportos (kamarazene, énekkar) képzés területén.

Mindezt tettük azért, mert a zene tanítása, az aktív részvétel a zenei folyamatokban tanulóinknak könnyebben és nagyobb mértékben nyújt sikerélményt, jobban ad önbizalmat, könnyebben fejleszt, mint más tevékenység. Különösen fontos a zene a fejlődésben elmaradt gyerekeknél, mint normál, ép társaiknál, mert sokkal inkább ad számukra kapaszkodót, megnyugvást, biztonságot, támaszt.

A mi tanulóink igen érzékeny lelkületű személyiségek, akik nagymértékben igénylik és viszonozzák a szeretetet, az érzelmeket. Életüket mégis – önhibájukon kívül – sokszor egyfajta érzelmi elvonásban, hátrányban kell leélniük, ha a családban sem kapják meg az érzelmi támaszt. Iskolai életük, tanulásuk pedig többnyire nagy erőfeszítést igénylő tevékenységek végrehajtásából áll. Érzelmek nyújtása, érzelmek átadása, az érzelmek tanítása, nevelése hol valósulhatna meg leginkább, mint az ének-zenei foglalkozásokon.

A fogyatékkal élők még hatványozottabban élik meg, hogy bizonyos területen megmutathassák, ők is képesek a „normál” emberekhez hasonló eredmények elérésére.

Mi felvállaltuk, hogy gondoskodunk a zenei élményen keresztül megvalósuló fejlesztés hatásairól, a zene által tanulóink jobb megismeréséről, szélesebb körű fejlesztésükről, emberi kapcsolataik tágításáról, érzéseik árnyaltabbá tételéről, indulataik áttételes, szabályozott levezetéséről is! Ki kell használnunk azt a gyógyító és fejlesztő hatást, mely javítja tanulóink emberi kapcsolatait, táplálja kreativitásukat, örömet visz hétköznapjaikba.

Tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, eszközrendszere:

A Harmónia zenei műhely a zenében tehetséges tanulóknál segít abban, hogy minél magasabb szintre jussanak ismeretekben, tudásban. Zenei nevelésünk célja, hogy megtaláljuk a személyiségnek azokat az örömet adó, fejlődési utat lehetővé tevő kulcselemeit, melyekre ráépülhet a személyre szabott pedagógia.

Milyen módszereket alkalmazunk?

Zenei nevelésünk magában hordoz érzelmi nevelést és értelmi fejlesztést, fejleszti a speciális képességeket, a kognitív funkciók különböző területeit, és egyidejűleg fejleszti a pszichés funkciókat, a személyiség egészét is.

A tehetséggondozásban – mint a pedagógiában általában – nincsenek üdvözítő megoldások, nincs egy igaz út, amely minden gyerek számára járható

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazása:

A műveltségi területen belül a művészetek részeként a zene azon hatalmas eszközök egyike, amely rendelkezik a lélek formálásának képességével.

Mi az átlagostól eltérő nevelést, oktatást igénylő, de tehetségesnek tartott tanulóknak adunk plusz ismeretet a zenei képzés terén.

Minden tanulónál a fogyatékának megfelelő módszert választjuk ki a tanítás során.

Az egyéni és a csoportos oktatás során mindig szem előtt tartjuk, hogy a jó gyakorlat az egész személyiségre kiterjed, hatást gyakorol rá. Valamennyi kompetencia területet érintő hatásrendszerével segíti a kompetencia alapú oktatás megvalósulását. Kiemelten fejleszti a személyes, kommunikációs és szociális kompetenciákat (türelmesség, értő figyelem, empátia, tolerancia, segítőkészség, kommunikációs rugalmasság, építő egymásrautaltság).

Hatások, eredmények:

A jó gyakorlat megfelelő alkalmazásával, a muzikalitás kiaknázásával sikerélményhez juttatjuk tanulóinkat. A zenei élmény, ha nem kényszerből születik csodákra képes. A fogyatékossággal élők esetében az identitástudat kialakulásának feltételei számottevően korlátozottak lehetnek, személyiségfejlődésük nagymértékben nehezített, életük folyamán rengeteg akadállyal kell megküzdeniük. Az önállósodás, az autonóm döntéshozatal, a szociális kapcsolatok alakulása esetükben sokszor egyéb kérdésekhez vezetnek, melyek tovább nehezíthetik személyiségük alakulását. A mindennapi tevékenységben jelentkező akadályok által keltett kiszolgáltatottság érzése visszavetheti, és egyfajta béklyóként gátolhatja a fogyatékkal élők önállósodási folyamatát. A zenei tehetséggondozó munka során elsajátított ismeretek, a szerepléseken elért sikerek segítenek leküzdeni ezeket az akadályokat, így a tanulók az egészséges társaikkal azonos rangúnak érzik magukat. A zenében sikereket elért tanulók a tanulmányaikban is szépen fejlődnek, eredményesebben fejleszthetőek. A rövidebb, hosszabb dallamok memorizálása az emlékező képességüket, a kitartó gyakorlás a figyelmüket, fegyelmüket fejleszti. A zenének jelentős szerepe van a kommunikációs zavarok kezelésében, elősegíti a beszéd fejlődését.

A furulyásoknál, a zongorán, szintetizátoron játszóknál az ujjak finommozgása, a megfelelő mozgásrendezés az íráskészséget, a manuális tevékenységek végzését nagymértékben segíti. A ritmus a mozgáskoordinálásban, a verstanulásban, az olvasási készségek fejlesztésében tud segíteni a sérült tanulóknak.

Nagyon fontosnak tartjuk az ének-zenei nevelést, mert magában hordoz érzelmi nevelést és értelmi fejlesztést is .Fejleszti a speciális képességeket, a kognitív funkciók különböző területeit, és egyidejűleg fejleszti a pszichés funkciókat, a személyiség egészét is. Akkor, amikor dalokat tanítunk, énekelünk, hangszeren játszunk, amikor a zenei írás-olvasás elemeit gyakoroljuk, amikor zenét hallgatunk, akkor fejlesztjük a gondolkodási folyamatok intenzitását és mélységét is, miközben a zene érzelmi hatásait kihasználva élményeket nyújtunk, személyiséget alakítunk.

A zene az érzelmeken való átjutás közben tehát hat az értelemre, sőt, emellett pszichoterápiás, szocioterápiás hatása, és élettani hatása is érvényesül.

Fázisok,  adaptációs munka tervezése:

A Harmónia zenei műhelyben 4 éve működik, egész évben, előre megtervezett program szerint történik a tanulók felkészítése.

A foglalkozásokon az Orff-féle és a zeneiskolákban alkalmazott hangszertanítási módszereket, az énektanításban a „Kodály-módszer”-t, illetve az értelmileg akadályozott tanulóknál alkalmazható alternatív zenetanítási módszert, az „ULWILA színeskotta” rendszert felváltva, vegyesen alkalmazzuk.

Természetesen mindig szem előtt kell tartani Kodály szavait: „Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”

Kinek ajánljuk:

A jó gyakorlatunk alkalmazható szegregált és integrált intézménytípusban is. Bármely intézménynek javasoljuk, ahol a fogyatékkal élők zenei nevelését kívánják segíteni.

Eredményesség:

A munkánk számokkal nem mérhető, de a zenei tudásban, a tanulók személyiségében történt változásban annál inkább érzékelhető:

– a szociális viselkedésformák javulása,

– a tanulási- és teljesítmény motiváció emelkedése,

– jelentős IQ növekedés,

– figyelem összpontosítási problémák kompenzálása,

– az emocionális érzékenység javulása,

– a félelem megélésének csökkenése,

– átlagon felüli jó iskolai teljesítmények az emelt időbeli terhelés dacára.

A területi, helyi versenyeken elért eredmények, a zenei találkozók, fesztiválok sikerei, a városi, iskolai szereplések, mind az alapos, jó felkészültséget igazolják. A tanulásra gyakorolt hatása az elért érdemjegyekben realizálódik. A tanulók személyiségében történt pozitív változások valamennyi területen érzékelhetőek (beszéd, mozgás, finom motorika, magatartás stb.), mérhetőek. A program sikeressége mérhető az iskolánkra való odafigyelésben. Egyre több rendezvényre (városi, megyei, területi, országos) hívnak és várnak bennünket. A szerepléseken nyújtott teljesítmény példaértékű. Megismertetjük az érdeklődőkkel az iskolánk profilján kívüli zenei képzés specialitásával. Módszertani segítséget nyújtunk a hozzánk forduló pedagógusoknak, szülőknek.

Humán-erőforrás igény:

zenepedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus vagy inkluzív nevelés tanára, gyógypedagógiai asszisztens.

Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

A foglalkozásokon különféle hangszereket használunk:

– egyszerű ütőhangszerek – xilofon, metallofon, csörgődob, csörgők, fadob, fakopács, esőbot, ritmushernyó, kasztanyetta, marakasz, doromb, eltérő hangmagasságra hangolt csengőlapok, harangok, melyek finom és érdekes hangzásúak, stb.

– dallamhangszerek – xilofon, metallofon, furulya (szopranínó, szoprán, alt, tenor, basszus), gitár, citera, szintetizátor, zongora.