Gépírás maraton

 

A „Jó gyakorlat” megnevezése:                              Gépírás maraton

Az alkalmazási terület:

  • pedagógiai
  • módszertani

Tartalmi leírás:

A  jó gyakorlat céljai:

A társadalmi integráció, a fogyatékkal élő fiatalok munkába állásának elősegítése érdekében megismertetni a külvilággal, a munkaerőpiaccal a tanulók által a képzés során megszerzett szakmai ismereteket és kompetenciákat, s ezáltal tanulóink helyes önértékelésének, motivációjának, állóképességének, szociális kompetenciáinak fejlesztése.

A program fontos célja még a szakképzés előtt álló tanulók – 9-10. osztály – motiváltságának növelése, pályaorientációja, új írásbeli kommunikációs képesség kialakítása, az információkezelés fejlesztése által a kommunikációs akadálymentesítés elősegítése.

 Tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, eszközrendszere:

Gyermekközpontú, új pedagógiai módszert alakítottunk ki. A szakképzésben, így a sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésében is kiemelten fontosnak tartjuk a gyakorlat orientált képzést. Nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására. A program során már a 9-10. osztályban megtapasztalhatják tanulóink a gyakorlati alkalmazás fontosságát. Új pedagógiai módszerek alkalmazásával, a végső cél – az alkalmazott ismeretek – bemutatásával, motivációval kezdődik a szakmai alapozás, majd a szakképzés befejezésénél járó tanulók számára fontos megmérettetéssé válik a nyílt munkaerőpiacra való kilépés előtt. Ebből következően a programban résztvevő tanulók évről-évre újabb egyéni céllal, csapatonként közösségi célokkal, motivációval indulnak attól függően, hogy a képzés mely szakaszában tanulnak a 9-13. évfolyamokig.

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazása:

A jó gyakorlat az egész személyiségre hatást gyakorol. Kiemelten fejleszti a digitális kompetenciát, magas szintű információkezelési és írásbeli kommunikációs készséget fejleszt. Ezen túl kiemelten fejleszti a személyes és szociális kompetenciákat, melyek alapvető feltételei annak, hogy be tudjanak illeszkedni a társadalomba, a tanulók önértékelése, motivációja reálisabb és pozitívabb lesz. Megtanulják a munkaerő-piaci elvárásokat, s gyakorolják az ehhez szükséges kompetenciákat, önálló kitartó munkavégzésre, s egyben együttműködésre alapozva.

A gyermekek, szülők egyenlő hozzáférése a minőségi neveléshez, oktatáshoz – sikeres együttnevelés:

A jó gyakorlat fontos célja, hogy a szülők és az iskola külső kapcsolatai, környezete is részese legyen a program szervezésének és megvalósításának, mely által betekintést és közvetlen tapasztalatot nyerhetnek a sajátos nevelési igényű tanulók munkájába, kitartó munkavégzésébe, kiemelkedő teljesítményébe, hogy valóban megvalósítható legyen a program célja, a társadalmi integráció elősegítése.

Hatások, eredmények:

A jó gyakorlat megfelelő alkalmazása lehetőséget nyújt arra, hogy a leendő munkáltatók megismerjék tanulóinkat, munkájukat, ezáltal csökkenjenek előítéleteik. A tanulók számára lehetőséget teremt a bennük rejlő egyéni képességek megmutatására, s a csapatmunka, a kooperatív együttműködés növeli a munka, a feladat iránti igényességet. Ehhez tartozik mindaz a sokrétű, szakmai tapasztalatokon alapuló módszertani kultúra, melynek alkalmazása a tanítási folyamatban elvezetheti a tanulókat a gyakorlatban jól alkalmazható szakmai ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzéséhez.

Fázisok,  adaptációs munka tervezése:

Intézményünkben 2005 óta rendezzük meg évente egy alkalommal a Gépírás maratont. Az első tanévben 12 óra folyamatos, megállás nélküli gépelést jelentett, míg a 2011-es tanévben már 27 óra gépírás gyakorlást jelentett a tanulóink számára, mellyel jelenleg ebben a kategóriában a magyarországi jegyzett rekorderek iskolánk diákjai. Célunk az volt, hogy a képzés különböző szakaszaiban gépírást, elektronikus írástechnikát tanuló sajátos nevelési igényű tanulóink egyszerre, együtt tudjanak dolgozni, összehasonlíthassák tudásukat, s próbára tehessék teljesítőképességüket, reális önértékeléssel és motivációval indulhassanak a munka világába.

A tanulók csapatokba szerveződve versenyeznek is egymással mind az egyéni, mind pedig a csapatteljesítmény szintjén. Minden csapat külön „munkahelyen” dolgozik, s 30 percenként egy percen belül váltják egymást az egyes csapattagok az előzetes beosztás alapján. Eközben jegyezzük és összesítjük az egyéni és csapatteljesítményüket leütés szám szerint a program teljes ideje alatt. Az előző éves statisztikák alapján folyamatosan összehasonlítják a résztvevők az eddigi teljesítményüket, illetve fejlődésük mértékét. A program teljes ideje alatt a résztvevők csak az intézmény kijelölt részén tartózkodhatnak, azt el nem hagyhatják.

Adaptáció lépései:

A helyszín kialakítása:

– a csapatok számának megfelelő ergonomikus „munkahely” (2-2 számítógép) kialakítása, s a másolandó szöveg megfelelő elhelyezése.

– statisztikák, beosztások, plakátok, programok, elkészítése, az ellátás, az informatikai, a szakmai és az egészségügyi felügyelet megszervezése.

– szabadidős tevékenységek helyszínének és programjának kijelölése és kialakítása.

Tervezett egyéb programok:

– manuális, sport, relaxációs tevékenységek

– kulturális programok, speciális bemutatók

– vendégek, sajtó fogadása, folyamatos tájékoztatás az eredményekről.

Kinek ajánljuk:

A jó gyakorlatunk alkalmazható általános iskolákban, középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken egyaránt. Szükséges a megfelelő informatikai háttér biztosítása és a pontos előkészítő, szervező és lebonyolító munka a program eredményességéhez.

Eredményesség:

A program fontos eredménye az, hogy egyre többen ismerik meg ezáltal tanulóink teljesítőképességét, egyre többen térnek be iskolánkban, nyitottabbá válik intézményünk, mely segíti a társadalmi integrációt. Felhívjuk a figyelmet általa az esélyegyenlőség biztosításának fontosságára. Tanulóink pedig rendszeres, jól mérhető és értékelhető visszacsatolást kapnak teljesítőképességükről, tudásukról a tanulási folyamat teljes ideje alatt. A jól mérhető teljesítmény:

–         leütésszám

–         állóképesség

Humán-erőforrás igény:

Pedagógus végzettséggel rendelkező ügyvitel szakos tanár, bármely szakos tanár számítógép kezelői, használói ismeretekkel, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, gyógytornász, egészségügyi dolgozó.

Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

Számítógépek, projektor, internet-elérhetőség.

A kor technikai kívánalmainak megfelelően kialakított „munkahely”.

A program előkészítéséhez és megvalósításához szükséges egyéb eszközök listáját az adaptáció során rendelkezésre bocsátjuk.